Privatumo politika

Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje pajuriosvente.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su pajuriosvente.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu pajuriosvente.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

1.3. Internetinėje parduotuvėje pajuriosvente.lt prekyba vykdoma tik „Pristatymas“ skyriuje nurodytomis sąlygomis.

1.4. Pirkti parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. pajuriosvente.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė pajuriosvente.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „ Susipažinau su pajuriosvente.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku “). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės pajuriosvente.lt pirkėją.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformuoja prekių krepšelį ir už jį apmoka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pajuriosvente.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su pajuriosvente.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šis reikalavimas netaikomas kokybės reikalavimų neatitinkantiems gaminiams).

4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis pajuriosvente.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

6.3. pajuriosvente.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės pajuriosvente.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. pajuriosvente.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas.

8.2. Apmokama banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į pajuriosvente.lt banko sąskaitą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėlforce majeureaplinkybių.

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.

9.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.6. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tokiu atveju pajuriosvente.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, arba dėl siuntų tarnybos vėlavimo.

10. Prekių kokybė ir tinkamumas naudoti

10.1. Grąžinant nekokybišką prekę, grąžinimo kaštus padengia Pardavėjas.

10.2. Visos prekės, parduodamos pajuriosvente.lt yra naujos. Tačiau prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant jos galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų, neįtakojančių esminių prekės naudojimo funkcijų.

10.3. Apie gautas nekokybiškas prekes nedelsiant informuokite el. paštu info@pajuriosvente.lt

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Apie prekių grąžinimą nedelsdami informuokite Pardavėją el. paštu info@pajuriosvente.lt, laiško „Subject“ eilutėje nurodydami savo prekių įsigijimo sąskaitos-faktūros numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės“. Laiške nurodykite prekės pavadinimą ir trumpai aprašykite prekės grąžinimo priežastį. Kokybiškos prekes privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokią gavote — originalioje pakuotėje, nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos.

11.2. Jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės (pvz., kiaurymė balione ir pan.) siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas. Gavęs grąžinamas prekes, Pardavėjas informuos atskiru el. laišku, ir, kaip numato Europos Sąjungos el. prekybą reglamentuojantys įstatymai, grąžins Pirkėjui pinigus į nurodytą sąskaitą arba pakeis prekę kita.

Tuo atveju, jeigu Pirkėjo siuntai buvo taikomas transportavimo mokestis, prekių pristatymo išlaidos nebus grąžintos.

11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo patvirtinimą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Slapukų (cookies) naudojimas

Lankantis duomenų valdytojo svetainėje, lankytojui turi būti pateiktas turinys, atitinkantis jo poreikius. Šiam procesui reikalingi slapukai (angl. cookies) – informacijos elementai, kurie automatiškai išsaugo Lankytojo duomenis, naršant duomenų valdytojo svetainėje. Jie padeda išsaugoti lankymosi puslapyje istoriją, pritaikyti tai pagal turinį, taip pat, leidžia stebėti lankymosi internetinėje svetainėje trukmę, rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių bei prižiūrėti sklandų svetainės darbą.

Siekdama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, MB “Pajūrio paslaugos” naudojasi Google Analytics ir kitais panašaus pobūdžio įrankiais. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui.

Privatumo politika

MB “Pajūrio paslaugos” šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.pajuriosvente.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai). Visos išvardintos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą lankytojui naudojantis MB “Pajūrio paslaugos” kuriamu turiniu, įsigyjant paslaugą/prekę ar siunčiant užklausimą, nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi kompiuteriu, ar planšete, ar telefonu, ar kt. įrenginiais.

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, nepatvirtina savo sutikimo ir paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

MB “Pajūrio paslaugos” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) Lankytojas naudoja.

Ši Politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis MB “Pajūrio paslaugos” svetainėje.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Buveinės adresas:Ąžuolynės g. 15B, Klipščiai, LT-92339, Klaipėdos raj.

Tel.:+370 674 09961

El. p.:info@pajuriosvente.lt

Įm. k.:305986219

Duomenų valdytojo sąskaitos nr:LT154010051005584028, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Kokia informacija yra renkama?

Tiesiogiai pateikiama informacija:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • Elektroninis pašto adresas
 • Telefono numeris

Informacija, kaip lankytojas naudoja mūsų svetainę:

Jeigu Lankytojas lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje, Duomenų valdytojas, taip pat, renka informaciją, kuri atskleidžia įmonės teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistiką. Daugiau apie tai skiltyje „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių:

Lankytojui prisijungiant per socialinių tinklų paskyras, tokias kaip “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią mes gauname Lankytojui lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

Kita mūsų renkama informacija:

Informaciją apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

Bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis Duomenų valdytojo Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis.

Lankytojo teisės:

Lankytojas, kuris sutiko su šios privatumo politikos sąlygomis, turi šias teises:

 • Žinoti bei būti informuotas apie jo tvarkomus asmens duomenis;
 • Susipažinti su duomenų tvarkymo politika;
 • Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Nesutikti, kad lankytojo duomenys būtų tvarkomi ar naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kada naudojame lankytojo pateiktą informaciją?

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • leidimui naudotis pajuriosvente.lt svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu (naujienlaiškių siuntimas, individualių skelbimų siuntimas pranešantis apie akcijas bei specialius pasiūlymus, apklausų organizavimui, siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamas paslaugas)*
 • tiesioginės rinkodaros ikslais – profiliavimu, siekiant Lankytojui pasiūlyti individualiai pritaikytus pasiūlymus bei paslaugas.*
 • sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų siuntimo tikslais;
 • paslaugos (pirkinių krepšelio) apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • analizuojant kiek ir kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei turinį.
 • Lankytojas turi teisę, bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti savo duomenis rinkodaros tikslais.

Kam atskleidžiame lankytojo pateiktą informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:

 • Jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, užsisakant paslaugas. Paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteiks tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

Kiek laiko saugomi lankytojo duomenys?

MB “Pajūrio paslaugos” saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga MB “Pajūrio paslaugos” teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, MB “Pajūrio paslaugos” tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Naujienlaiškiai

Užsisakius naujienlaiškį, Lankytojo el. pašto adresą MB “Pajūrio paslaugos” naudos remdamasis Lankytojo sutikimu, kurį Lankytojas gali bet kuriuo metu atšaukti.

Lankytojo el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųstume Jums skirtą MB “Pajūrio paslaugos” naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, MB “Pajūrio paslaugos” gali rinkti statistinius duomenis apie Lankytojo elgesį, pavyzdžiui, ar lankytojas atidarė el. laišką, kokias nuorodas paspaudė.

Lankytojo el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Lankytojo atsisakymo gauti MB “Pajūrio paslaugos” pasiūlymus. Atsisakyti MB “Pajūrio paslaugos” naujienlaiškių prenumeratos galima naujienlaiškio apačioje paspausdus atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

Trečiosioms šalims pateikiama informacija

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti ir reklaminiai pranešimai, nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bei jų paslaugas – duomenų valdytojas to nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kuria surinko trečiosios šalys, saugą bei privatumą. Lankytojas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

Baigiamosios nuostatos

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

Privatumo Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, bei patvirtina savo sutikimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu:Ąžuolynės g. 15B, Klipščiai, LT-92339, Klaipėdos raj.

Tel.:+370 674 09961

El. p.:info@pajuriosvente.lt

 

Kodėl mes?

#

Greitas pristatymas, visos prekės sandėlyje

#

Nemokamas pristatymas į paštomatą užsakant nuo 50 EUR

#

Platus ir nuolat didinamas produktų pasirinkimas

2024 © MB "Pajūrio paslaugos". Visos teisės saugomos.

Sprendimas: webmod